All deleted tweets from politicians

މިއަދު އަޅގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ދިވެހި ރާއްޖެ އަމިއްލަވަންތަ، މިނިވަން، ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި މިހާ ދުވަހުދެމި މި އޮތީ ކިހިނެއްތޯ ވަސްނައިލަން. ދިވެހި ބަހާއި ތަރިކައާއި ސަާފަތާއި ފަންނުވެރިކަން ރައްކާތެރިކޮށް ދިރުވުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ ކަމާމެދު ވިސްނަން.

RT @thiladhun: RT @thiladhun: ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ހިންގާ ސިނާއަތަކަށް ފަތުރުވެރިކަން ބަދަލުވާން ޖެހޭ: ޢަލީ ޙުސައިން thiladhun.com/37716

RT @maumoonagayoom: މިކަން މުޖްތަމަޢުން މުޅިން ލުހެލުމަށް ޓަކައި އެންމެން ގުޅިގެން ވަރުގަދަ މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ. @presidencymv @MoGFSSmv @PoliceMv @PGO_MV @MRM_Office