All deleted tweets from politicians

RT @MRM_Office: މި ޕާޓީގެ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކާއިމެދު ޖިންސީ ފުރައްސާރައާއި އަނިޔާގެ ތުޙުމަތުތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރެވެމުންދާތީ އެ މައްސަލަ މި ޕާޓީއިން މިހާރު މި ދަނީ ބަލަމުންނެވެ. މައްސަލަ ބަލާ ނިމެންދެން ޕާޓީ ގެ ހަރަކާތް ތަކުން އޭނާ ވަނީ އެކަހެރި ކުރެވިފައެވެ. 1/2

RT @MRM_Office: މި ޕާޓީގެ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކާއިމެދު ޖިންސީ ފުރައްސާރައާއި އަނިޔާގެ ތުޙުމަތުތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރެވެމުންދާތީ އެ މައްސަލަ މި ޕާޓީއިން މިހާރު މި ދަނީ ބަލަމުންނެވެ. މައްސަލަ ބަލާ ނިމެންދެން ޕާޓީ ގެ ހަރަކާތް ތަކުން އޭނާ ވަނީ އެކަހެރި ކުރެވިފައެވެ. 1/2

RT @Azumeel: RT @Azumeel: ޖިންސީ ގުނަވަނުގައި އަތްލަނީ އމ ހަނދާން ކުރަންތަ؟ https://t.co/cP1Y8fpYJ7

RT @Mihaarunews: RT @Mihaarunews: އިންޓަނެޓުގައި ކުޑަކުދިން މަޅީގައި ޖައްސައި ބްލެކްމެއިލާއި ޖިންސީ އަނިޔާ އަށް mihaaru.com/report/76344