All deleted tweets from politicians

Hassantay (unknown) retweeted @aisthly :

RT @aisthly: RT @aisthly: ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން https://t.co/qvWHRonf7F

RT @aisthly: RT @aisthly: ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން https://t.co/qvWHRonf7F

Aishath Ali (unknown) tweeted :

ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން https://t.co/qvWHRonf7F

Mohamed Wisam (unknown) tweeted :

އުފާވެރި ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ދިވެހި ރަތްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން ◽◽ https://t.co/eyUFzhcHJw

RT @ibusolih: ދިވެހިރާއްޖޭގެ 53 ވަނަ އުފާވެރި ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާ ހެޔޮއެދުންތައް ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އަރިސްކުރަން. އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާ އަކީ ކޯވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަވަހަށް އަރައިގަނެވި ރައްޔިތުންނަށް ތިޔާގިކަމާއި ފާގަތިކަން މާތް ﷲ މިންވަރުކުރެއްވުން. https://t.co/H1x50DoG3d

RT @JazeeranewsMv: ބަރަކާތްތެރި އަޟްހާ ޢީދުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން. މި ޢީދުގައި ވެސް އިޖްތިމާޢީ ގައިދުރުކަމަށާއި މާސްކް އެޅުއްވުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާ. https://t.co/Eji3WtCzsH

RT @JazeeranewsMv: ބަރަކާތްތެރި އަޟްހާ ޢީދުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން. މި ޢީދުގައި ވެސް އިޖްތިމާޢީ ގައިދުރުކަމަށާއި މާސްކް އެޅުއްވުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާ. https://t.co/Eji3WtCzsH

Zaha Waheed (unknown) tweeted :

ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާ ތަހްނިޔާ ލޮބުވެތި ދަނޑުވެރިންނާއި ދަނޑުވެރި އާއިލާތަކަށާއި މި ސިނާޢަތުގައި ހަރަކާތެތްރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އަރިސްކުރަން. ދަނޑުވެރިކަމުން ދިވެހި ދަނޑުބިންތައް ފެހިކުރައްވާ، ކާނާގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރައްވާށި. އާމިން. https://t.co/2Ng66UCvYN

Yumna Maumoon (unknown) tweeted :

ބަރަކާތްތެރި ޙައްޖު ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ހެޔޮ އެދުންތައް ތިޔަ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނާއި ދަންނަވަން. #Hajj

Haitham Ahmed (unknown) tweeted :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން. އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ މިލޮބުވެތި ވަތަން މިނިވަންކަން މަތީ އަދި އަސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި އުސޫލް ތަކުގެ މަތީ އަބަދުގެ އަބަދަށް ﷲ ލަހައްޓަވައި ފާގަތިކަން މިންވަރުކޮށްދެއްވުން.