All deleted tweets from politicians

RT @sangunews: RT @sangunews: އަގު ބޮޑުކޮށް ތަކެތި ގަތް މައްސަލާގައި ފައިސާ ހޯދައިފިން: އެންޑީއެމްއޭ... sangu.mv/28938/?feed_id…

RT @ManadhooThoriq: ކާބަފައިން ވެފައިވާ މަތިވެރި ގުރުބާނީ އެނގުމާއި, ވާރުތަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި ތަކެތި ރަށްކާތެރިކުރުމަކީ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމުގައި މުހިންމުކަމެށް. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ދިވެހި އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން.

RT @ManadhooThoriq: ކާބަފައިން ވެފައިވާ މަތިވެރި ގުރުބާނީ އެނގުމާއި, ވާރުތަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި ތަކެތި ރަށްކާތެރިކުރުމަކީ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމުގައި މުހިންމުކަމެށް. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ދިވެހި އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން.