All deleted tweets from politicians

Hassantay (unknown) retweeted @aisthly :

RT @aisthly: RT @aisthly: ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން https://t.co/qvWHRonf7F

RT @aisthly: RT @aisthly: ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން https://t.co/qvWHRonf7F

Aishath Ali (unknown) tweeted :

ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން https://t.co/qvWHRonf7F

Mohamed Wisam (unknown) tweeted :

އުފާވެރި ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ދިވެހި ރަތްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން ◽◽ https://t.co/eyUFzhcHJw

Aishath Ali (unknown) tweeted :

ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަން. https://t.co/WzUpJfEdcI

Hussain Gasim (unknown) tweeted :

ނަޝްރު ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ! https://t.co/Wm57vGXhoD

Abdulla Waheed (unknown) tweeted :

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އެންމެހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނައް އަރިސްކުރަން. https://t.co/Irh2hnZwYr

RT @Mohamedshaheem1: ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމާއި ލީޑަރޝިޕްގެ އެންމެހާ ބޭފުޅުންނާއި ކައުންސިލްމެންބަރުންނާއި ޢާއްމު މެމްބަރުންނަށް އަރިސްކުރަން.

RT @JazeeranewsMv: ބަރަކާތްތެރި އަޟްހާ ޢީދުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން. މި ޢީދުގައި ވެސް އިޖްތިމާޢީ ގައިދުރުކަމަށާއި މާސްކް އެޅުއްވުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާ. https://t.co/Eji3WtCzsH

RT @JazeeranewsMv: ބަރަކާތްތެރި އަޟްހާ ޢީދުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން. މި ޢީދުގައި ވެސް އިޖްތިމާޢީ ގައިދުރުކަމަށާއި މާސްކް އެޅުއްވުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާ. https://t.co/Eji3WtCzsH