All deleted tweets from politicians

RT @MoYSCEmv: ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ޚާއްސަ އިލްމީ ބަހުސް މިރޭ 10:30 ގައި @Raajje_tv އިން ވަގުތުން ގެނެސްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި. https://t.co/gQ5WCGvuZZ

ފަޚުރުވެރި ޤައުމީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އާއި މުބާރަކްބާދު އަރިސްކުރަން . ކީރިތިވަންތަ މާތް ﷲ ދިވެހިރާއްޖެއީ ، ސުލްހަވެރި، ތަނަވަސް އަދި ބާއްޖަވެރި ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި، މިނިވަންކަންމަތީ އަބަދުމެ ލަހައްޓަވާށިއެވެ! آمين. https://t.co/w7rXZcraZF

Abdulla Mausoom (unknown) tweeted :

ގައުމީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސްކުރަން #Maldives National Day Greetings and Best Wishes https://t.co/aR0QrfHTEa

Zaha Waheed (unknown) tweeted :

ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާ ތަހްނިޔާ ލޮބުވެތި ދަނޑުވެރިންނާއި ދަނޑުވެރި އާއިލާތަކަށާއި މި ސިނާޢަތުގައި ހަރަކާތެތްރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އަރިސްކުރަން. ދަނޑުވެރިކަމުން ދިވެހި ދަނޑުބިންތައް ފެހިކުރައްވާ، ކާނާގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރައްވާށި. އާމިން. https://t.co/2Ng66UCvYN

RT @MoEDmv: ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި، 2020 އޮގަސްޓު މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ނުހުޅުވާގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފައިވާތީ ، -

RT @MoEDmv: 04 އޯގަސްޓް އިން 06 އޯގަސްޓް ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރު ބަންދުވުމާ ގުޅިގެން، އެކްސްޕެޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް މި މިނިސްޓްރީން ދެމުންދާ ޙިދުމަތްތަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 10:00 އިން 14:00 އަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަަަވަމެވެ.

Hassantay (unknown) retweeted @MoEDmv :

RT @MoEDmv: 04 އޯގަސްޓް އިން 06 އޯގަސްޓް ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރު ބަންދުވުމާ ގުޅިގެން، އެކްސްޕެޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް މި މިނިސްޓްރީން ދެމުންދާ ޙިދުމަތްތަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 10:00 އިން 14:00 އަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަަަވަމެވެ.

Yumna Maumoon (unknown) tweeted :

ބަރަކާތްތެރި ޙައްޖު ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ހެޔޮ އެދުންތައް ތިޔަ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނާއި ދަންނަވަން. #Hajj

ބަރަކާތްތެރި ޙައްޖު ދުވަހާއި އުފާވެރި ޢީދު ދުވަހުގެ ހެއު އެދުމާއި ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަމެވެ. https://t.co/UjmGaEWx5b

Ibrahim Naseem (unknown) tweeted :

މިނިވަން ދުވަހުގެ އެހޮއެދުމާއި އަރިސްކުރަން! https://t.co/h8da2syWKZ