All deleted tweets from politicians

RT @nihad_m: ބަރަކާތްތެރި އަޟްޙާ ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ އެންމެހައި މުސްލިމް އަޙުންނާއި އުޙުތުންނަށް ދަންނަވަން! ބަލިމަޑު ކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އިރުޝާދު ތަކަށް ތަބާވަމާ! ޢީދު މުބާރިކު Eid Mubaarak https://t.co/8Qvbjcog4V

@adduXfiles ބަރަކާތްތެރި އަޟްޙާ ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން. މި ދަނޑިވަޅުގައި ޢީދުގެ އުފާ ފާހަގަކުރާއިރު ޢާއިލާ އާއި މުޖުތަމަޢުގެ ރައްކާތެރިކަން އިސްކޮށް، މާސްކް އެޅުމަށާއި ގައިދުރުކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވާ. ޢީދު މުބާރިކު #ބޮޑުޢީދު1441

@isse_saeed ބަރަކާތްތެރި އަޟްޙާ ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން. މި ދަނޑިވަޅުގައި ޢީދުގެ އުފާ ފާހަގަކުރާއިރު ޢާއިލާ އާއި މުޖުތަމަޢުގެ ރައްކާތެރިކަން އިސްކޮށް، މާސްކް އެޅުމަށާއި ގައިދުރުކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވާ. ޢީދު މުބާރިކު #ބޮޑުޢީދު1441

Yumna Maumoon (unknown) tweeted :

ބަރަކާތްތެރި ޙައްޖު ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ހެޔޮ އެދުންތައް ތިޔަ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނާއި ދަންނަވަން. #Hajj

Ahmed Usham (unknown) tweeted :

@ACC_Maldives އިން މިކަން ސާފުކޮށްދެއްވިކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިފަދަ ކަންކަމުގައި މަޖިލީހުގެ ވަގުތުތައް ބޭކާރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މި މައުލޫމާތު ހޯދަން އުޅުނުނަމަ ވަރަށް ފަސޭހައިން މިމައުލޫމާތު ލިބުނީސް.

Ahmed Usham (unknown) tweeted :

@ACC_Maldives އިން މިކަން ސާފުކޮށްދެއްވިކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިފަދަ ކަންކަމުގައި މަޖިލީހުގެ ވަގުތުތައް ބޭކާރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މި މައުލޫމާތު ހޯދަން އުޅުނުނަމަ ވަރަށް ފަސޭހައިން މިމައުލޫމާތު ލިބުނީސް.

Ahmed Usham (unknown) tweeted :

@ACC_Maldives އިން މިކަން ސާފުކޮށްދެއްވިކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިފަދަ ކަންކަމުގައި މަޖިލީހުގެ ވަގުތުތައް ބޭކާރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މި މައުލޫމާތު ހޯދަން އުޅުނުނަމަ ވަރަށް ފަސޭހައިން މިމައުލޫމާތު ލިބުނީސް.