All deleted tweets from politicians

Mohamed Ismail (unknown) tweeted :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާ އިސްތިގުލާލް އަވައްޓެރި ގައުމަކައް ވިއްކާލުމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނަގަންޖޭހޭ ލީޑަރުންގޮތުގަ ލިޔަންޖެހޭބައެއް ރައްޔިތުން މުހިންމުވަނީ 5އަހަރުން އެއްފަހަރުރައްޔިތުން މިތިބަ ލީޑަރުންނާ ދޭތެރެ އަބަދުވެސްވިސްނަންވާނެ މިއީ އިހުލާސްތެރިކަމެށްނެތް ލީޑަރުންތަކެއް https://t.co/tjvOeenGaV

Hassantay (unknown) retweeted @TeamFenaka :

RT @TeamFenaka: ހއ. އުތީމުގެ އިންޖީނުގެ އެކަހެރި ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ 50% މިހާރު ވަނީ ފުރިހަމަ ކުރެވިފައެވެ. މިމަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފަިއިވަނީ 9 ފެބުރުވަރީ 2019 ގައެވެ. 973 މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ މިރަށުގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރެވޭ އިންޖީނުގޭގެ ސަބަބުން- (1/2) https://t.co/OW1xoPBWCs

RT @TeamFenaka: ހއ. އުތީމުގެ އިންޖީނުގެ އެކަހެރި ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ 50% މިހާރު ވަނީ ފުރިހަމަ ކުރެވިފައެވެ. މިމަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފަިއިވަނީ 9 ފެބުރުވަރީ 2019 ގައެވެ. 973 މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ މިރަށުގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރެވޭ އިންޖީނުގޭގެ ސަބަބުން- (1/2) https://t.co/OW1xoPBWCs