All deleted tweets from politicians

RT @Muhuthaz: ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫގެ ފެށުން އައީ ރައީސް މައުމޫނުގެ ޒައާމަތުގައި. ފުރަތަމަ ގަވާއިދެއްގެ ގޮތުގައި ޑްރާފްޓްކުރެވުނު. އޭގެ ފަހުން އައިވެރިކަމުގެ ހުރިހާ ދައުރެއްގައިވެސް އެގާނޫނުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވޭ. އެގާނޫނުގެ މައިގަނޑު ބައިތަށް އޭރުގަވެސް އަދި މިހާރުވެސް އެހުރީ އެއްގޮތަކަށް.

RT @MoCSTmv: ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ދާއިރާގައި އަންހެނުން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޤައުމީ ވޯރކިން ގުރޫޕުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. 1/2 https://t.co/vrQtggIis7

Waddey (unknown) retweeted @psmnewsmv :

RT @psmnewsmv: RT @psmnewsmv: ކޮޗިންއިން ރާއްޖެ އައި ފުރަތަމަ ކާގޯ ފެރީ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ބަނދަރުކޮށްފި psmnews.mv/75288 https://t.co/mSbpNIPV4r

RT @Mihaarunews: RT @Mihaarunews: ރިސްކު ބޮޑު ސިކުނޑީގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރަށެއްގައި mihaaru.com/news/80522