All deleted tweets from politicians

RT @sangunews: RT @sangunews: އަގު ބޮޑުކޮށް ތަކެތި ގަތް މައްސަލާގައި ފައިސާ ހޯދައިފިން: އެންޑީއެމްއޭ... sangu.mv/28938/?feed_id…

RT @Simwarr: RT @Simwarr: “ރިސޯޓަށް ފައިސާ ދެއްކީ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް: “ އެންޑީއެމްއޭ— https://t.co/ROL55W1NxO

RT @Simwarr: RT @Simwarr: އަގުބޮޑުކޮށް މުދާ ގަނެވުނީ ނޭނގި، އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދިން: އެންޑީއެމްއޭ https://t.co/wrLrjsyrIA

Mohamed Wisam (unknown) tweeted :

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ މިފަދަ މައްސަލަ ތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ މުދާ ދައުލަތަށް ނަގަންޖެހޭ. ވަކި މީހަކަށް ވުރެ ދައުލަތް ބޮޑު. މިއީ އެންމެ ރައްޔިތުންގެ އާންމު މަސްލަހަތާއި ގުޅޭކަމެއް.

Mohamed Wisam (unknown) tweeted :

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ މިފަދަ މައްސަލަ ތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ މުދާ ދައުލަތަށް ނަގަންޖެހޭ. ވަކި މީހަކަށް ވުރެ ދައުލަތް ބޮޑު. މިއީ އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ އާންމު މަސްލަހަތާއި ގުޅޭކަމެއް.