All deleted tweets from politicians

RT @MadiseelaM: ހިތާމަޔަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތައް ފަހަނައަޅައި ދިއުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވާގިވެރިވެލައްވާކަން ކަމުގައި ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ މާވަށު ދާއިރާ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. dhiyares.com/news/7341