All deleted tweets from politicians

RT @MoEdumv: ދޮންދީނާމެން އުދުހެމުން އުފާކެރަމުން ލަވަޖަހަމުން އާމެއި ހިތަށް ލިބޭ އުފަލުން މަޙްރޫމުވޭހެދީ މިތިބީ ވަރަށް ހިއްމޮޅިވެފެއި! އެކުއްދާމެންފެނޭނެދުވަހަކީ އުފަލުން ހިތްފުރިއުތުރޭނެ ދުވަހައް!އިރާދަކުރެއްވިފެހޭ ވަރަށް އަވަހަށް ބައްދަލަވޭހެއް! ❤️ https://t.co/YmhmSomPqN

RT @MoEdumv: ދޮންދީނާމެން އުދުހެމުން އުފާކެރަމުން ލަވަޖަހަމުން އާމެއި ހިތަށް ލިބޭ އުފަލުން މަޙްރޫމުވޭހެދީ މިތިބީ ވަރަށް ހިއްމޮޅިވެފެއި! އެކުއްދާމެންފެނޭނެދުވަހަކީ އުފަލުން ހިތްފުރިއުތުރޭނެ ދުވަހައް!އިރާދަކުރެއްވިފެހޭ ވަރަށް އަވަހަށް ބައްދަލަވޭހެއް! ❤️ https://t.co/YmhmSomPqN

RT @Aattoa: RT @Aattoa: މަގުމައްޗަށް ނިކުންނަން މިތިބީ ތައްޔާރަށް.