All deleted tweets from politicians

RT @mhshifau: ބަގުރަލަކީ ހުރިހާ ނުބައިކަމެއްގެ މަންމަ. މިދިވެހިފަސްގަޑުގައި ބަގުރާ އާއްމު ވުމަކީ ނުރައްކަލެއް. ބަހާ އަމަލުން މިކަން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ. @PoliceMv

Ahmed Usham (unknown) tweeted :

@ACC_Maldives އިން މިކަން ސާފުކޮށްދެއްވިކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިފަދަ ކަންކަމުގައި މަޖިލީހުގެ ވަގުތުތައް ބޭކާރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މި މައުލޫމާތު ހޯދަން އުޅުނުނަމަ ވަރަށް ފަސޭހައިން މިމައުލޫމާތު ލިބުނީސް.

Ahmed Usham (unknown) tweeted :

@ACC_Maldives އިން މިކަން ސާފުކޮށްދެއްވިކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިފަދަ ކަންކަމުގައި މަޖިލީހުގެ ވަގުތުތައް ބޭކާރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މި މައުލޫމާތު ހޯދަން އުޅުނުނަމަ ވަރަށް ފަސޭހައިން މިމައުލޫމާތު ލިބުނީސް.

Ahmed Usham (unknown) tweeted :

@ACC_Maldives އިން މިކަން ސާފުކޮށްދެއްވިކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިފަދަ ކަންކަމުގައި މަޖިލީހުގެ ވަގުތުތައް ބޭކާރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މި މައުލޫމާތު ހޯދަން އުޅުނުނަމަ ވަރަށް ފަސޭހައިން މިމައުލޫމާތު ލިބުނީސް.