All deleted tweets from politicians

Ibrahim Naseem (unknown) tweeted :

މިނިވަން ދުވަހުގެ އެހޮއެދުމާއި އަރިސްކުރަން! https://t.co/h8da2syWKZ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރާ އުފާވެރި މި މުނާސަބަތުގެ ތަހުނިޔާ އާއި މުބާރިކުބާދީ ދިވެހި އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ. https://t.co/Bwowtyj9XZ

މިއަދު އަޅގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ދިވެހި ރާއްޖެ އަމިއްލަވަންތަ، މިނިވަން، ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި މިހާ ދުވަހުދެމި މި އޮތީ ކިހިނެއްތޯ ވަސްނައިލަން. ދިވެހި ބަހާއި ތަރިކައާއި ސަާފަތާއި ފަންނުވެރިކަން ރައްކާތެރިކޮށް ދިރުވުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ ކަމާމެދު ވިސްނަން.

Haitham Ahmed (unknown) tweeted :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން. އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ މިލޮބުވެތި ވަތަން މިނިވަންކަން މަތީ އަދި އަސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި އުސޫލް ތަކުގެ މަތީ އަބަދުގެ އަބަދަށް ﷲ ލަހައްޓަވައި ފާގަތިކަން މިންވަރުކޮށްދެއްވުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ. https://t.co/xYeHKNTjk2