All deleted tweets from politicians

.@faya_i ގެ ވާހަކަފުޅަށް ވަރަށް ތާއިދު ކުރަން. އަދި ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްކުރުމަށް އިސްނަންގަވައިގެން ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްޕުޅަކީ ޝުކުރު ހައްގު މަސައްކަތްޕުޅެއް.

RT @Nannaxeev: މައްސަލައެއް ބެލޭކަށްނެތް. މައްސަލަ ބަލަން ތިބީ ނުކުޅެދޭމީހުންތަ؟ކޮބާތަ އަޅެ މައްސަލަ އަކީ؟ އަދުލު އިންސާފުގަ ވަގޮއްޖެހިގެން މިއުޅެނީ؟ ފަހަރަކު މީހަކު އިސްތިއުފާދިނީމަ ކަންކަން ހައްލުވޭތަ؟ 🤬

Mohamed Wisam (unknown) tweeted :

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ މިފަދަ މައްސަލަ ތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ މުދާ ދައުލަތަށް ނަގަންޖެހޭ. ވަކި މީހަކަށް ވުރެ ދައުލަތް ބޮޑު. މިއީ އެންމެ ރައްޔިތުންގެ އާންމު މަސްލަހަތާއި ގުޅޭކަމެއް.

Mohamed Wisam (unknown) tweeted :

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ މިފަދަ މައްސަލަ ތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ މުދާ ދައުލަތަށް ނަގަންޖެހޭ. ވަކި މީހަކަށް ވުރެ ދައުލަތް ބޮޑު. މިއީ އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ އާންމު މަސްލަހަތާއި ގުޅޭކަމެއް.

RT @zariyand: އަލިހުއްޓާ މައްސަލަ ޙައްލުނުކުރެވުނުބަޔަކަށް އަނދިރީގައި ވާނީކޮންކަމެއް؟ ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި ދިވެހިރައްޔިތުންތަކެއް ބިދޭސީންގެ އަތްދަށުގައި ރަހީނުކުރެވިފައިވުމަކީ، ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތެއް،