All deleted tweets from politicians

RT @mvpeoplesmajlis: RT @mvpeoplesmajlis: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 36 ވަނަ ބައްދަލުވުން https://t.co/W94cBAUvI8

RT @mvpeoplesmajlis: RT @mvpeoplesmajlis: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 36 ވަނަ ބައްދަލުވުން https://t.co/W94cBAUvI8

RT @thohir2: އެމްޑީޕީގެ 15 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަޙުނިޔާ ޕާޓީގެ ހިތްވަރު ގަދަ ރައީސް @MohamedNasheed އާއި ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އަރިސްކުރަން. @MDPSecretariat https://t.co/FDl6TmGkxo

އެމްޑާޕީގެ 15 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ޕާޓީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް އަރިސްކުރަން.