All deleted tweets from politicians

RT @sangunews: RT @sangunews: އަގު ބޮޑުކޮށް ތަކެތި ގަތް މައްސަލާގައި ފައިސާ ހޯދައިފިން: އެންޑީއެމްއޭ... sangu.mv/28938/?feed_id…

RT @Simwarr: RT @Simwarr: “ރިސޯޓަށް ފައިސާ ދެއްކީ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް: “ އެންޑީއެމްއޭ— https://t.co/ROL55W1NxO

RT @Simwarr: RT @Simwarr: އަގުބޮޑުކޮށް މުދާ ގަނެވުނީ ނޭނގި، އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދިން: އެންޑީއެމްއޭ https://t.co/wrLrjsyrIA