All deleted tweets from politicians

RT @Simwarr: “ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަތޮޅު ތަކުގެ ތެރެއިން ޤުދުރަތީ ގޮތުން އެންމެ ރީތި ކަން އެންމެ ބޮޑޮ އެއް އަތޮޅަކީ އައްޑޫ އަތޮޅު” -ރައީސް ނަޝީދު- “އައްޑޫގަ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓެއް ތަރައްޤީކޮށްގެން، އޭގެން ދިވެހި ރާއްޖެ އަށް މަންފާ އާއި ފައިދާ ލިބޭނެ” -ރައީސް ނަޝީދު- https://t.co/VmBnV7jei1

RT @Lucasjalyl: ރައީސް @ibusolihގެ ސަރުކާރުން އަތޮޅުތަކުގެ ސިއްހީ ނިޒާމަށް ކުރިއެރުން: ހދ. ކުޅުދުއްފުށި - މާލެ ފިޔަވާ އެންމެ ގިނަ ކުދިން އުފަންވާ ރަށް - 15 އަހަރަށް ފަހު އިންކިއުބޭޓަރ - 3 ބޭބޭ ވާމާސް، 2 ނިއޮނަޓަލް ވެންޓިލޭޓާރ ވަނީ ހޯދައިދެވިފަ - އާ އިކުއިޕްމަންޓްސް އާ އެކު ލޮލުގެ ސާޖަރީ https://t.co/66YmtW7iek

Yumna Maumoon (unknown) tweeted :

އިތުރު ރަސޫލާ ފާޅުވި ޠާހާ، އެންމެ ވިދާ އަލި ނޫރު މާތް ފެންނަނީ އަލިވި ޒަމާނޭ، ދުނިޔެއިން ސާފު ނިޝާން اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه

RT @Mohamedshaheem1: ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމާއި ލީޑަރޝިޕްގެ އެންމެހާ ބޭފުޅުންނާއި ކައުންސިލްމެންބަރުންނާއި ޢާއްމު މެމްބަރުންނަށް އަރިސްކުރަން.

Waddey (unknown) tweeted :

އެންމެ ދައުވާއެއް؟

Waddey (unknown) tweeted :

މިފަހުގެ ތާރީޚުގައި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑު ދާޚިލީ ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގަން މެދުވެރި ކުރުވި މީހާ ◽◽ https://t.co/kz4v8moje8

ހަނިމާދޫ އިންޓަނެޝަނަލް އެއާރޕޯޓާ އެންމެ 10 މޭލް ހުންނަ މިތަނިކީ. ގުދުރަތީ މުއްސަދި ރޯތިކަން ނިހާޔަތައް ލިބިފައިވާ ތަނެއް، މިތަން ތަރަށްގީ ކުރުމށް، ފަސްނުޖެހި ހުޅުވާލަ ދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް @Mausoom_Maus https://t.co/Vd0uEQGd7d

ވިހިވަނަ ގަރުނު ތިލަދުންމަތީ ކުރާ އެންމެ ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިއަކީ އޮޱިދޯނިފަހަރުގައި ރައްރަށަށް ދުއްވައިގެން ކުރާވިޔަފާރިއެވެ. މިގޮތުން ކުޅުދުފުށިން ރޯނު، ނޮލިވަރަމުން ބިލެއް ، ހަނިމާދޫއިން ދަރު، ބާރަށުން ފަންގެ، ފިއްލަދޫއިން ކާށި، ކެލާއިން ކައްޓަލަ، ދިއްދޫއިން މަސް، އުތީމުން ސާންތި

RT @AliHashimSmith1: ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ސޮނޭވާ ފުށީގެ އޮކިއުޕެންސީ މިހާރު ހުރީ ގާތްގަނޑަކަށް 35 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. އަދި ރޫމްތައް މަދު ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑުގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ރަށްރަށުގެ އޮކިއުޕެންސީ އެވްރެޖު ގޮތެއްގައި ހުރީ 30 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. https://t.co/XKOGYlmGrz

RT @Nannaxeev: 7 އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ސަހަރާއަށް ދިޔައީ ބައްޕިއަށް އެންމެ މީރު ޗޮކްލެޓްހިފައިން ބުނީ މި ޗޮކްލެޓަކީ ބައްޕި ގެ ފޭވަރިޓް ކަމަށް. ހިތް ފަޅައިންދާވަރުވި💔 يااَللّٰهُ .މައްޔިތާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ސުވަރުގެ މިންވަރު ކުރައްވާށި! ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި! آمیـــــن.