All deleted tweets from politicians

@TeamFenaka އިހަވަންދޫ ބުރާންޗުގެ އޮފީސް އިމާރާތް އެޅުމަށް އޯޝަން ގޭޓް ޕވޓ ލޓޑ އަށް މިއަދުވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައި. މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނީ 6.6މ ރ އަށް 260 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް. ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙިދުމަތްތަށް ތަކުލީފެއްނެތި ހޯދޭނޭމަގު މިސަރުކާރުން ފުރިހަމަކުރާނެ. https://t.co/aRJHt9NYjC

@TeamFenaka އިހަވަންދޫ ބުރާންޗުގެ އޮފީސް އިމާރާތް އެޅުމަށް އޯޝަން ގޭޓް ޕވޓ ލޓޑ އަށް މިއަދުވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައި. މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނީ 9.6 ރ އަށް 260 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް. ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙިދުމަތްތަށް ތަކުލީފެއްނެތި ހޯދޭނޭމަގު މިސަރުކާރުން ފުރިހަމަކުރާނެ. https://t.co/46PUoyhrv0