All deleted tweets from politicians

RT @Uthema_MV: Women-misconception އަންހެން ކުދިން ޚިތާނުކުރުމަކީ ދީނީ ކަމެއް ނޫން، އަދި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްޢިއްޔާ (ޑަބްލިއު އެޗް އޯ) އިން ބުނާ ގޮތުގައި މިކަމަކީ ބޮޑެތިސިއްޙީ ނުރައްކާތަކަށްއަންހެންކުދިން ހުށަހެޅިގެންދާ ކަމެއް. ސައްހަ މައުލޫމާތު ހޯދާ m.youtube.com/watch?ab_chann… #16days

RT @asadhaddu: އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިން އާއި #އައްޑޫ އަދި #ހުވަދޫ ދެމެދު ކާގޯ ފެރީގެ ޙިދުމަތް ފަށައިފި. މަރުހަބާ ރައްޔިތުން! ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖޭގެ އެކި އަތޮޅުތަކަށް ސީދާ މުދާ ގެނެއުމަށް ސަރުކާރުންވީ ރަނުންރަނަށް 🙌 https://t.co/4BnDrexOKG

Moosa Siraj (unknown) tweeted :

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރިމަގާ މެދު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި އަޅުގަނޑު އަދި އެމްޑީޕީ ކުރާ އުންމީދު ބޮޑު. އިރާދަކުރެއްވިޔާ މިތިބީ ކާމިޔާބީގެ ދަތުރުމަތީގައި 💛 https://t.co/iwMF3b6hyt

Moosa Siraj (unknown) tweeted :

“.......އަދި އިސްލާމްދީން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދީނެއް ކަމުގައި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ރުހިވޮޑިގެންފީމެވެ." (އަލްމާއިދާ: 3) https://t.co/36pZZZKLIt

RT @zariyand: 7 އަދި 8 ފެބުރުއަރީ 2012 ގައި ހިނގާދިޔަ ޢަމަލުތަކުގެ ޤާނޫނީ ސައްޙަކަން ރައްޔިތުންނަށް ސާބިތުކުރުމަށް، އެ ހާދިޝާގެ ތަޙްޤީޤުރިޕޯޓު ޢާއްމުނުކޮށް އެއީ "މާޒީ"ކަމަށް ބުނުމުން ދޭހަވަނީ؛ އެ ދުވަހު މުގުރުގެ އަނިޔާލިބިގެން މަގުމަތީގެ އިޙްތިޖާޖްކުރީ މަޤާމު ގެއްލުމުގެ ރުޅީގައިކަމަށް!

RT @Mihaarunews: RT @Mihaarunews: ޝިފާއަށް ދައުވާކޮށްދޭން ފޮނުވިތާ މަހެއް، މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާ މެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމާ mihaaru.com/news/82355

RT @AidhaHakeem: ވެންޓިލޭޓަރުގެ ވާހަކަ ނޫސްވެރިން ހުއްޓައިނުލާ އެހިސަބަބު ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުން ފިލާނެ ކަމުގައި ދެކެން. މި ދައްކަނީ އަދި ހަމަ އެކަނި ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ ވާހަކަ. ކޮވިޑް ބަޖެޓުގެ ވާހަކަ އަދި މިހާވަރަކުން ނިމޭނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ.

RT @CustomsMv: ނޫސް ބަޔާން: ޕޯސްޓް އަދި ކޫރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ހުޅުވައިގެން ބަލައިފާސްކުރާ ތަކެތީގައި ކަސްޓަމްސްގެ ސްޓިކަރ ޖެހުމާ ބެހޭ. https://t.co/om7zO5goqR

Ibrahim Rasheed (unknown) tweeted :

ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ކިލޯމީޓަރު ފުޅާމިނުގައި ދަނޑުވެރިކަމާއި ޒަމާނީ އެގްރޯ ޓޫރިމް ފުޅާ ކުރަމުންދާއިރު އަދި މުޅިރާއްޖެ ދަނޑުވެރިކަމަށް ވަންނަމުންދާއިރު ދަނޑުވެރިކަމަށް އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީން ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަންނުދީ މިނިސްޓްރީ އޮތީ ނިދާފައި ! mihaaru.com/report/80860

RT @JazeeraaKing: އިޙްލާސްތެރި ކަމާ އަމާނަތްތެރިކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް! އަދި މަޤްސަދުވެސް ހާސިލްނުވޭ! ވައްކަމާ، މަކަރާ،ކޮރޮޕްޓް މީހުންނައް ހުރިހާ ފައިދާއެއް! ކޮންކަހަލަ އިންސާފެއްތޯ؟ #ލޮޖިކް