All deleted tweets from politicians

މިއަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުން ދާއިރު، އަޅުގަނޑުމެން އަޒުމު ކަނޑައަޅަންވީ މާދަމާގެ ޖީލުތަކަށް ފައިދާކުރާނެ ޚިދުމަތްތަކެއް ޤައުމަށް ކޮށްދިނުމަށް. ޤައުމީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަން! #NationalDay #NationFirst 🇲🇻 https://t.co/WS7ZJSQ986