All deleted tweets from politicians

RT @Nannaxeev: 7 އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ސަހަރާއަށް ދިޔައީ ބައްޕިއަށް އެންމެ މީރު ޗޮކްލެޓްހިފައިން ބުނީ މި ޗޮކްލެޓަކީ ބައްޕި ގެ ފޭވަރިޓް ކަމަށް. ހިތް ފަޅައިންދާވަރުވި💔 يااَللّٰهُ .މައްޔިތާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ސުވަރުގެ މިންވަރު ކުރައްވާށި! ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި! آمیـــــن.

RT @Nannaxeev: 7 އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ސަހަރާއަށް ދިޔައީ ބައްޕިއަށް އެންމެ މީރު ޗޮކްލެޓްހިފައިން ބުނީ މި ޗޮކްލެޓަކީ ބައްޕި ގެ ފޭވަރިޓް ކަމަށް. ހިތް ފަޅައިންދާވަރުވި💔 يااَللّٰهُ .މައްޔިތާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ސުވަރުގެ މިންވަރު ކުރައްވާށި! ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި! آمیـــــن.