All deleted tweets from politicians

RT @Masverihavandoo: #އައްޑަނަދޯނި #އިހަވަންދޫ ގައި ދެ ވަނައަށް ބަނދެ ބޭލި ފައިބަރު ދޯނި. މި ދޯނި މަހަށް ފުރާތާ 16 އަހަރު. ފޮނި ގޯއްޗަށް ނިސްބަތްވާ މި ދޯންޏަކީ އިހަވަންދޫގެ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ ޒަމާނީ އިންގިލާބީ ބަދަލުގެ ފެށުން. ފޮނި ގޯތީގަ ހަތަރު ގަނޑެތި މިހާރު ވެސް ދުއްވާ. #މަސްވެރިއިހަވަންދޫ https://t.co/zSWdF1XUiZ

RT @IllathHassan: މިއަދު މީ އަޅުގަނޑުގެ ލޯބިވާ ބައްޕަ، ޙަސަން ޢަބްދުލް ކަރީމް (ޙަސަން މަނިކު) ނިޔާވިތާ އެއް އަހަރު ފުރުނު ދުވަހެވެ. ލޯބިވާ ބައްޕައަށް ސުވަރުގޭގައި ރިވެތި ގަނޑުވަރުތަކާއި, މޭވާތަކުން ފުރިފައިވާ ބަގީޗާތައް ލެއްވުމަށް އެދި ﷲގެ خضرة ގައި دعاء ދަންނަވަން. أمين ! 💛 https://t.co/3UZx4DkoE6

RT @asadhaddu: 6 އަހަރު މަޖިލީހުގައި ހޭދަކުރެވުނު އިރު މެމްބަރަށް ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް ނުދެވޭ ސަމާލުކަމެއް މިސަރުކާރުން ދޭނެކަން ހަދާންކޮށްދެން. ބ.ކުޑަރިކިލު، ބ.ކިހާދޫ، ބ.ދޮންފަނު #ބަނދަރު އަދި ބ.ކެންދޫ #ފެނާއިނަރުދަމާ އަދި ބ.ދަރަވަންދޫ #ނަރުދަމާ ސޮއިކުރެވިގެންދާނެ! 🙏

Yumna Maumoon (unknown) tweeted :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް 75 އަހަރު ފުރޭ މިއުފާވެރި މުނާސަބަތުގެ ތަހުނިޔާ ކުތުބުޚާނާގެ އެހާރާއި މިހާރުގެ ވެރީންނަށާއި، އެންމެހައި ކުތުބުދާރުންނަށާއަ، މުވައްޒަފުންނަށާއި، ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ކުތުބުޚާނާތައް ހިންގަވާ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަން. @librarymv #NLM75 💎 1/3 https://t.co/IzLot8AMLC

RT @ahmed_nihan: މިއީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން، ! ! މި މަޤާމަށް ކުފޫހަމަވާ ދިވެއްސަކު އުފެއްދިފަ ނެތްނަމަ ވެޔަތުވި 40 އަހަރު ދިވެހިން ކިޔެވުމުގެ ނަމުގަ މި ކުރީ ކީއް؟ މިހާތަނަށް MACL ހިންގީދިވެހިން. ކުއްލިއަކަށް ބޭރު މީހަކު ކީއްވެ؟ ދިވެހިންނަށް ވާނެ! މިކަން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ! https://t.co/jqrJwc9FuK