All deleted tweets from politicians

Yumna Maumoon (unknown) tweeted :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް 75 އަހަރު ފުރޭ މިއުފާވެރި މުނާސަބަތުގެ ތަހުނިޔާ ކުތުބުޚާނާގެ އެހާރާއި މިހާރުގެ ވެރީންނަށާއި، އެންމެހައި ކުތުބުދާރުންނަށާއަ، މުވައްޒަފުންނަށާއި، ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ކުތުބުޚާނާތައް ހިންގަވާ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަން. @librarymv #NLM75 💎 1/3 https://t.co/IzLot8AMLC

RT @ahmed_nihan: މިއީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން، ! ! މި މަޤާމަށް ކުފޫހަމަވާ ދިވެއްސަކު އުފެއްދިފަ ނެތްނަމަ ވެޔަތުވި 40 އަހަރު ދިވެހިން ކިޔެވުމުގެ ނަމުގަ މި ކުރީ ކީއް؟ މިހާތަނަށް MACL ހިންގީދިވެހިން. ކުއްލިއަކަށް ބޭރު މީހަކު ކީއްވެ؟ ދިވެހިންނަށް ވާނެ! މިކަން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ! https://t.co/jqrJwc9FuK