All deleted tweets from politicians

RT @AliHashimSmith1: ކުޅުދުއްފުޓާއި އިންޑިޔާގެ ކޮޗިން ފެރީގެ ނިޒާމުގެ ސަބަބުން ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގެ އިގްތިސާދު ރަންގަޅުވެ ވިޔަފާރި ފުޅާވެގެން ދާނެ. ސުކުރިއްޔާ ރައިސް އިބޫ ސުކުރިއްޔާ އިންޑިއާ #MaldivesIndiaFriendship🇲🇻🇮🇳 https://t.co/7z7k7ZGBNN