All deleted tweets from politicians

RT @Banafsaa: ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓް ފްރީޒް ކުރުމުގެ މަސްއަލައިގެ އިސްތިޢުނާގައި ސްޕްރީމްކޯޓުން މިއަދު ނިންމެވި ނިންމެވުމުން އެނގިގެން ދަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާ ތަކަކީ ސިޔާސީ ދަޢުވާ ތަކެއްކަން.ރައީސް ޔާމީން މިހާރުން މިހާރަށް މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލަން.

RT @JazeeraaKing: އިޙްލާސްތެރި ކަމާ އަމާނަތްތެރިކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް! އަދި މަޤްސަދުވެސް ހާސިލްނުވޭ! ވައްކަމާ، މަކަރާ،ކޮރޮޕްޓް މީހުންނައް ހުރިހާ ފައިދާއެއް! ކޮންކަހަލަ އިންސާފެއްތޯ؟ #ލޮޖިކް

Hassantay (unknown) retweeted @TeamFenaka :

RT @TeamFenaka: ހއ. އުތީމުގެ އިންޖީނުގެ އެކަހެރި ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ 50% މިހާރު ވަނީ ފުރިހަމަ ކުރެވިފައެވެ. މިމަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފަިއިވަނީ 9 ފެބުރުވަރީ 2019 ގައެވެ. 973 މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ މިރަށުގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރެވޭ އިންޖީނުގޭގެ ސަބަބުން- (1/2) https://t.co/OW1xoPBWCs

RT @TeamFenaka: ހއ. އުތީމުގެ އިންޖީނުގެ އެކަހެރި ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ 50% މިހާރު ވަނީ ފުރިހަމަ ކުރެވިފައެވެ. މިމަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފަިއިވަނީ 9 ފެބުރުވަރީ 2019 ގައެވެ. 973 މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ މިރަށުގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރެވޭ އިންޖީނުގޭގެ ސަބަބުން- (1/2) https://t.co/OW1xoPBWCs

RT @MoNPImv: ދ.ހުޅުދެލި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް @MTCCPlc އިން 24 ޖޫން 2020 ގައި ވަނީ އެރަށުގައި މޮބިލައިޒްވެފައި. މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް. ފޮޓޯ: ދ.ހުޅުދެލި ކައުންސިލް https://t.co/81JzSIzkMR