All deleted tweets from politicians

Hassantay (unknown) retweeted @aisthly :

RT @aisthly: RT @aisthly: ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން https://t.co/qvWHRonf7F

RT @aisthly: RT @aisthly: ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން https://t.co/qvWHRonf7F

Aishath Ali (unknown) tweeted :

ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން https://t.co/qvWHRonf7F

RT @Mihaarunews: RT @Mihaarunews: ރާއްޖެ އަކީ ދުނިޔެމަތީގެ ސުވަރުގެ: ތާޕްސީ mihaaru.com/entertainment/…

Waddey (unknown) retweeted @psmnewsmv :

RT @psmnewsmv: RT @psmnewsmv: ކޮޗިންއިން ރާއްޖެ އައި ފުރަތަމަ ކާގޯ ފެރީ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ބަނދަރުކޮށްފި psmnews.mv/75288 https://t.co/mSbpNIPV4r

މިއަދު އަޅގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ދިވެހި ރާއްޖެ އަމިއްލަވަންތަ، މިނިވަން، ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި މިހާ ދުވަހުދެމި މި އޮތީ ކިހިނެއްތޯ ވަސްނައިލަން. ދިވެހި ބަހާއި ތަރިކައާއި ސަާފަތާއި ފަންނުވެރިކަން ރައްކާތެރިކޮށް ދިރުވުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ ކަމާމެދު ވިސްނަން.