All deleted tweets from politicians

RT @MadiseelaM: ހިތާމަޔަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތައް ފަހަނައަޅައި ދިއުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވާގިވެރިވެލައްވާކަން ކަމުގައި ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ މާވަށު ދާއިރާ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. dhiyares.com/news/7341

RT @mvpeoplesmajlis: RT @mvpeoplesmajlis: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 36 ވަނަ ބައްދަލުވުން https://t.co/W94cBAUvI8

RT @mvpeoplesmajlis: RT @mvpeoplesmajlis: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 36 ވަނަ ބައްދަލުވުން https://t.co/W94cBAUvI8