All deleted tweets from politicians

RT @Thimarafushi: ސަރުކާރުން މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ވައުދުވީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށް ނުދެވިގެން އުޅެނީ ސިޔާސަތެއް ނެތިގެނެއް ނޫން.! ގޯތި ދޫކުރާނެ ބިން ނެތިގެނެއް ވެސް ނޫން މަގުސަދަކީ ރައީސް ނަސީދަށް މާލޭ ގައި އޮންނަ ވޯޓު ތާއީދު ނައްތާލުން ! https://t.co/PpCH7mgoNi

RT @Thimarafushi: ސަރުކާރުން މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ވައުދުވީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށް ނުދެވިގެން އުޅެނީ ސިޔާސަތެއް ނެތިގެނެއް ނޫން.! ގޯތި ދޫކުރާނެ ބިން ނެތިގެނެއް ވެސް ނޫން މަގުސަދަކީ ރައީސް ނަސީދަށް މާލޭ ގައި އޮންނަ ވޯޓު ތާއީދު ނައްތާލުން ! https://t.co/PpCH7mgoNi

Hassantay (unknown) retweeted @aisthly :

RT @aisthly: RT @aisthly: ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން https://t.co/qvWHRonf7F

RT @aisthly: RT @aisthly: ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން https://t.co/qvWHRonf7F

Aishath Ali (unknown) tweeted :

ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން https://t.co/qvWHRonf7F

RT @ibusolih: ދިވެހިރާއްޖޭގެ 53 ވަނަ އުފާވެރި ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާ ހެޔޮއެދުންތައް ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އަރިސްކުރަން. އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާ އަކީ ކޯވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަވަހަށް އަރައިގަނެވި ރައްޔިތުންނަށް ތިޔާގިކަމާއި ފާގަތިކަން މާތް ﷲ މިންވަރުކުރެއްވުން. https://t.co/H1x50DoG3d

RT @zariyand: 7 އަދި 8 ފެބުރުއަރީ 2012 ގައި ހިނގާދިޔަ ޢަމަލުތަކުގެ ޤާނޫނީ ސައްޙަކަން ރައްޔިތުންނަށް ސާބިތުކުރުމަށް، އެ ހާދިޝާގެ ތަޙްޤީޤުރިޕޯޓު ޢާއްމުނުކޮށް އެއީ "މާޒީ"ކަމަށް ބުނުމުން ދޭހަވަނީ؛ އެ ދުވަހު މުގުރުގެ އަނިޔާލިބިގެން މަގުމަތީގެ އިޙްތިޖާޖްކުރީ މަޤާމު ގެއްލުމުގެ ރުޅީގައިކަމަށް!

RT @JazeeranewsMv: ބަރަކާތްތެރި އަޟްހާ ޢީދުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން. މި ޢީދުގައި ވެސް އިޖްތިމާޢީ ގައިދުރުކަމަށާއި މާސްކް އެޅުއްވުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާ. https://t.co/Eji3WtCzsH

RT @JazeeranewsMv: ބަރަކާތްތެރި އަޟްހާ ޢީދުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން. މި ޢީދުގައި ވެސް އިޖްތިމާޢީ ގައިދުރުކަމަށާއި މާސްކް އެޅުއްވުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާ. https://t.co/Eji3WtCzsH

RT @AidhaHakeem: ވެންޓިލޭޓަރުގެ ވާހަކަ ނޫސްވެރިން ހުއްޓައިނުލާ އެހިސަބަބު ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުން ފިލާނެ ކަމުގައި ދެކެން. މި ދައްކަނީ އަދި ހަމަ އެކަނި ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ ވާހަކަ. ކޮވިޑް ބަޖެޓުގެ ވާހަކަ އަދި މިހާވަރަކުން ނިމޭނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ.