All deleted tweets from politicians

Hassantay (unknown) retweeted @TeamFenaka :

RT @TeamFenaka: ރަށްރަށުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ދުވަސްވީ އިންޖީނުގެތައް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު އެކަހެރި ސަރަހައްދުތަކަށް ބަދަލުކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، ށ. ނަރުދޫ އައު އިންޖީނުގެ އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ %90 މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފަ. #ޓީމްފެނަކަ https://t.co/6oNCqK3EwT

RT @TeamFenaka: ރަށްރަށުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ދުވަސްވީ އިންޖީނުގެތައް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު އެކަހެރި ސަރަހައްދުތަކަށް ބަދަލުކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، ށ. ނަރުދޫ އައު އިންޖީނުގެ އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ %90 މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފަ. #ޓީމްފެނަކަ https://t.co/6oNCqK3EwT

RT @TeamFenaka: ރަށްރަށުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ދުވަސްވީ އިންޖީނުގެތައް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު އެކަހެރި ސަރަހައްދުތަކަށް ބަދަލުކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، ށ. ނަރުދޫ އައު އިންޖީނުގެ އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ %90 މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފަ. #ޓީމްފެނަކަ https://t.co/6oNCqK3EwT

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ގެސްޓްހައުސްގެ ވިޔަފާރި ފުޅަވަމުން އަންނަ ރަށްރަށުގެ ބިމުގެ ވެލިއު މިހާރު ބޭންކުތަކުން ކަލްކިއުލޭޓް ކުރަމުން އަން ރޭޝިއޯ މުރާޖާ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ދެކެން،

Ali Hussain (unknown) tweeted :

ރެޒިޑެންޓު ވިސާ ދޭނެ ގޮތުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ކުރިން ރަށްރަށުގެ ފެނާނަރުދަމާޔާއި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ފޯރުކޮށްދީ، މަސައްކަތްތެރީންނަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރަޔާއި އިނާޔަތްތައް އަދި ވަޒީފާގެ ރައްކައުތެރިކަން ލިބޭނެ ގޮތުގެ ވާހަކަ ދެއްކުން މާ ރަނގަޅުވާނެ.