All deleted tweets from politicians

RT @MoEdumv: RT @MoEdumv: މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަނެތި ސްކޫލްތަކުގެ ބެޖު ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން. https://t.co/TOg8VzySkG

RT @MoEdumv: RT @MoEdumv: މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަނެތި ސްކޫލްތަކުގެ ބެޖު ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން. https://t.co/TOg8VzySkG

Aishath Ali (unknown) retweeted @MoEdumv :

RT @MoEdumv: RT @MoEdumv: މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަނެތި ސްކޫލްތަކުގެ ބެޖު ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން. https://t.co/TOg8VzySkG