All deleted tweets from politicians

RT @Lucasjalyl: ނ. ޅޮހީ ސްކޫލްގެ އަތްދޮވުމުގެ އިންތިޒާމް: އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތެއް. ކުކިން އޮއިލް ހުސްކުރި ހަން ނޫން ގޮތެއް އެބަ އޮތް https://t.co/ghigOI9h3j

RT @ahmed_nihan: މިއީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން، ! ! މި މަޤާމަށް ކުފޫހަމަވާ ދިވެއްސަކު އުފެއްދިފަ ނެތްނަމަ ވެޔަތުވި 40 އަހަރު ދިވެހިން ކިޔެވުމުގެ ނަމުގަ މި ކުރީ ކީއް؟ މިހާތަނަށް MACL ހިންގީދިވެހިން. ކުއްލިއަކަށް ބޭރު މީހަކު ކީއްވެ؟ ދިވެހިންނަށް ވާނެ! މިކަން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ! https://t.co/jqrJwc9FuK