All deleted tweets from politicians

RT @BondeM4: މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތުމަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކާބެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ލިޔުމުން ނުވަތަ އޯޑިޔޯ ވީޑިޔޯ މެދުވެރިކޮށް ރެކޯޑް ކުރެވިފައިކަމަށް ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާއިރު މިކަން ކުރޭތޯ ޕީޖީން ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭން ޖެހެއެވެ !

RT @TeamFenaka: ލ. ގަމުގެ ހުރިހާ އިންޖީނުގެތައް ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ސަރަހައްދީ އިންޖީނުގެއަކަށް އެއްވިއުގައަކުން ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫޢު. #ޓީމްފެނަކަ https://t.co/QY6VnN3W0a

RT @YoosufShaah: ލ. ގަމުގެ ހުރިހާ އިންޖީނުގެތައް ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ސަރަހައްދީ އިންޖީނުގެއަކަށް އެއްވިއުގައަކުން ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫޢު. #ޓީމްފެނަކަ https://t.co/fcSOah5iZV

RT @TeamFenaka: ލ. ގަމުގެ ހުރިހާ އިންޖީނުގެތައް ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ސަރަހައްދީ އިންޖީނުގެއަކަށް އެއްވިއުގައަކުން ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫޢު. #ޓީމްފެނަކަ https://t.co/8C6t8pdSZ9

Hassantay (unknown) retweeted @MoEdumv :

RT @MoEdumv: މިއަދު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޭ.އެސް ލެވެލް އިމްތިޙާނުތަކުގައި އިށީންނަ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށްވެސް ކާމިޔާބު އިމްޙާނަކަށް އެދެން. ❤️ https://t.co/Nseob9pMGn

RT @Nannaxeev: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ވަޑައިންނަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކީ އަބަދު ސަރުކާރަަަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނެއްނޫން. އެކި ޚިޔާލުގެ އެކި ބާވަތުގެ ބޭފުޅުން މަޖިލީހަށް ވަޑައިން މަޝްވަރާ ދެއްވުމަކީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުމުގެ ނިޒާމް. -ރައީސް ނަޝީދު- https://t.co/jhBatrCrxP

RT @mhshifau: ބަގުރަލަކީ ހުރިހާ ނުބައިކަމެއްގެ މަންމަ. މިދިވެހިފަސްގަޑުގައި ބަގުރާ އާއްމު ވުމަކީ ނުރައްކަލެއް. ބަހާ އަމަލުން މިކަން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ. @PoliceMv

އެމްޑާޕީގެ 15 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ޕާޓީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް އަރިސްކުރަން.