All deleted tweets from politicians

Hassantay (unknown) retweeted @TeamFenaka :

RT @TeamFenaka: ރަށްރަށުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ދުވަސްވީ އިންޖީނުގެތައް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު އެކަހެރި ސަރަހައްދުތަކަށް ބަދަލުކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، ށ. ނަރުދޫ އައު އިންޖީނުގެ އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ %90 މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފަ. #ޓީމްފެނަކަ https://t.co/6oNCqK3EwT

RT @TeamFenaka: ރަށްރަށުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ދުވަސްވީ އިންޖީނުގެތައް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު އެކަހެރި ސަރަހައްދުތަކަށް ބަދަލުކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، ށ. ނަރުދޫ އައު އިންޖީނުގެ އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ %90 މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފަ. #ޓީމްފެނަކަ https://t.co/6oNCqK3EwT

RT @TeamFenaka: ރަށްރަށުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ދުވަސްވީ އިންޖީނުގެތައް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު އެކަހެރި ސަރަހައްދުތަކަށް ބަދަލުކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، ށ. ނަރުދޫ އައު އިންޖީނުގެ އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ %90 މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފަ. #ޓީމްފެނަކަ https://t.co/6oNCqK3EwT

RT @mhshifau: މަސްވެރިންނަށް ދޫނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ މަސްވެރިންނަށް ދޫކޮއް ހަލާސްކޮއްފި. އިރާދުކުރެއްވިޔާ ކުރިއަށް އޮތްތާގައި މަސްވެރިންނަށް ބަރާބަރަށް ވަގުތުން ފައިސާ ލިބޭނެ. https://t.co/0pqfO0kt44

މަސްވެރިންނަށް ދޫނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ މަސްވެރިންނަށް ދޫކޮއް ހަލާސްކޮއްފި. އިރާދުކުރެއްވިޔާ ކުރިއަށް އޮތްތާގައި މަސްވެރިންނަށް ބަރާބަރަށް ވަގުތުން ފައިސާ ލިބޭނެ. https://t.co/0pqfO0kt44

RT @Lucasjalyl: RT @Lucasjalyl: ވައްކަން ކޮށްގެން ޖަލުގަ ހުރި ގައިދީގެ އެދިލެއްވުމެއް https://t.co/ZLXoSJEron

RT @MRM_Office: މި ޕާޓީގެ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކާއިމެދު ޖިންސީ ފުރައްސާރައާއި އަނިޔާގެ ތުޙުމަތުތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރެވެމުންދާތީ އެ މައްސަލަ މި ޕާޓީއިން މިހާރު މި ދަނީ ބަލަމުންނެވެ. މައްސަލަ ބަލާ ނިމެންދެން ޕާޓީ ގެ ހަރަކާތް ތަކުން އޭނާ ވަނީ އެކަހެރި ކުރެވިފައެވެ. 1/2

RT @MRM_Office: މި ޕާޓީގެ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކާއިމެދު ޖިންސީ ފުރައްސާރައާއި އަނިޔާގެ ތުޙުމަތުތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރެވެމުންދާތީ އެ މައްސަލަ މި ޕާޓީއިން މިހާރު މި ދަނީ ބަލަމުންނެވެ. މައްސަލަ ބަލާ ނިމެންދެން ޕާޓީ ގެ ހަރަކާތް ތަކުން އޭނާ ވަނީ އެކަހެރި ކުރެވިފައެވެ. 1/2