All deleted tweets from politicians

RT @HassanImsad: ސަރުކާރުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ" ސިއްހަތެއްގައި ރައްޔިތުން ބޭތިއްބުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން.. ރާއްޖޭގެ 61 ރަށެއްގައި އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ އައުޓްޑޯ ޖިމްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް އައުޓްޑޯ ޖިމް ގާއިމު ކުރަނީ އައްޑޫ #މީދޫ. ސަރުކާރު 👏 އެމް.ޕީ @Roxeyna 👏 https://t.co/clLEmPv5gg

Mohamed Wisam (unknown) tweeted :

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ މިފަދަ މައްސަލަ ތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ މުދާ ދައުލަތަށް ނަގަންޖެހޭ. ވަކި މީހަކަށް ވުރެ ދައުލަތް ބޮޑު. މިއީ އެންމެ ރައްޔިތުންގެ އާންމު މަސްލަހަތާއި ގުޅޭކަމެއް.

Mohamed Wisam (unknown) tweeted :

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ މިފަދަ މައްސަލަ ތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ މުދާ ދައުލަތަށް ނަގަންޖެހޭ. ވަކި މީހަކަށް ވުރެ ދައުލަތް ބޮޑު. މިއީ އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ އާންމު މަސްލަހަތާއި ގުޅޭކަމެއް.