All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: RT @ebtekarm_ir: پادکست یازدهم قرآنی با موضوعات زنان، جنسیت و خانواده ، با ترجمه فارسی: کسانیکه زنان مومن پاکدامن را متهم میکنند... https:…

RT @ebtekarm_ir: RT @ebtekarm_ir: پادکست یازدهم قرآنی با موضوعات زنان، جنسیت و خانواده ، با ترجمه فارسی: کسانیکه زنان مومن پاکدامن را متهم میکنند... https:…

RT @a_miresmaeili: بر است آمار منتشره، سال های ۹۰ و ۹۱ سیاه ترین سال های کشور از نظر #آلودگی_هوا بود. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و در پی تلاش ها و پیگیری های مسئولان این دولت به خصوص #معصومه_ابتكار،بلافاصله تولید و توزیع بنزین بی کیفیت پتروشیمی ها متوقف شد تا آسمان شهرها نفس تازه ای بکشند. twitter.com/mostafamth/sta…

RT @ebtekarm_ir: بنزین پتروشیمی بنزن زیاد دارد که سرطان زا است. در دولت یازدهم فورا درخواست توقف توزیع ان در جایگاهها را دادیم. از بهار۹۳کیفیت بنزین بهتر شد. عده ای برای انتقام حقیرانه تهمت زدند که همسر من بنزین وارد میکند. دروغ کثیفی که آشکار شد. اما مهم کاهش محسوس بنزن در هوای تنفسی شهر ها بود. twitter.com/PadDolat/statu…

RT @ebtekarm_ir: بنزین پتروشیمی بنزن زیاد دارد که سرطان زا است. در دولت یازدهم فورا درخواست توقف توزیع ان در جایگاهها را دادیم. از بهار۹۳کیفیت بنزین بهتر شد. عده ای برای انتقام حقیرانه تهمت زدند که همسر من بنزین وارد میکند. دروغ کثیفی که آشکار شد. اما مهم کاهش محسوس بنزن در هوای تنفسی شهر ها بود. twitter.com/PadDolat/statu…

RT @ebtekarm_ir: بنزین پتروشیمی بنزن زیاد دارد که سرطان زا است. در دولت یازدهم فورا درخواست توقف توزیع ان در جایگاهها را دادیم. از بهار۹۳کیفیت بنزین بهتر شد. عده ای برای انتقام حقیرانه تهمت زدند که همسر من بنزین وارد میکند. دروغ کثیفی که آشکار شد. اما مهم کاهش محسوس بنزن در هوای تنفسی شهر ها بود. twitter.com/PadDolat/statu…

RT @ebtekarm_ir: بنزین پتروشیمی بنزن زیاد دارد که سرطان زا است. در دولت یازدهم فورا درخواست توقف توزیع ان در جایگاهها را دادیم. از بهار۹۳کیفیت بنزین بهتر شد. عده ای برای انتقام حقیرانه تهمت زدند که همسر من بنزین وارد میکند. دروغ کثیفی که آشکار شد. اما مهم کاهش محسوس بنزن در هوای تنفسی شهر ها بود. twitter.com/paddolat/statu…

RT @ebtekarm_ir: بنزین پتروشیمی بنزن زیاد دارد که سرطان زا است. در دولت یازدهم فورا درخواست توقف توزیع ان در جایگاهها را دادیم. از بهار۹۳کیفیت بنزین بهتر شد. عده ای برای انتقام حقیرانه تهمت زدند که همسر من بنزین وارد میکند. دروغ کثیفی که آشکار شد. اما مهم کاهش محسوس بنزن در هوای تنفسی شهر ها بود. twitter.com/paddolat/statu…

RT @ebtekarm_ir: بنزین پتروشیمی بنزن زیاد دارد که سرطان زا است. در دولت یازدهم فورا درخواست توقف توزیع ان در جایگاهها را دادیم. از بهار۹۳کیفیت بنزین بهتر شد. عده ای برای انتقام حقیرانه تهمت زدند که همسر من بنزین وارد میکند. دروغ کثیفی که آشکار شد. اما مهم کاهش محسوس بنزن در هوای تنفسی شهر ها بود. twitter.com/paddolat/statu…

RT @ebtekarm_ir: بنزین پتروشیمی بنزن زیاد دارد که سرطان زا است. در دولت یازدهم فورا درخواست توقف توزیع ان در جایگاهها را دادیم. از بهار۹۳کیفیت بنزین بهتر شد. عده ای برای انتقام حقیرانه تهمت زدند که همسر من بنزین وارد میکند. دروغ کثیفی که آشکار شد. اما مهم کاهش محسوس بنزن در هوای تنفسی شهر ها بود. twitter.com/paddolat/statu…