All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: از مراکز طرح توانمندسازی #زنان سرپرست خانوار با رویکرد نوین مشاغل خانگی در مشهدبازدید کردم ؛از طرح های معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده که مجری آن جهاد دانشگاهی است و نیز بازدید از کارگاه کارآفرینی در زمینه فَرَت بافی (نوعی پارچه دستباف) برای ترویج آموزش و اشتغال https://t.co/xJYapqRl8m

RT @ebtekarm_ir: از مراکز طرح توانمندسازی #زنان سرپرست خانوار با رویکرد نوین مشاغل خانگی در مشهدبازدید کردم ؛از طرح های معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده که مجری آن جهاد دانشگاهی است و نیز بازدید از کارگاه کارآفرینی در زمینه فَرَت بافی (نوعی پارچه دستباف) برای ترویج آموزش و اشتغال https://t.co/xJYapqRl8m

RT @ebtekarm_ir: از مراکز طرح توانمندسازی #زنان سرپرست خانوار با رویکرد نوین مشاغل خانگی در مشهدبازدید کردم ؛از طرح های معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده که مجری آن جهاد دانشگاهی است و نیز بازدید از کارگاه کارآفرینی در زمینه فَرَت بافی (نوعی پارچه دستباف) برای ترویج آموزش و اشتغال https://t.co/xJYapqRl8m