All deleted tweets from politicians

یکی از کارهای اساسی دشمنان ما این است که شاید بتوانند در کارخانه‌ها و مجموعه‌های کارگری، بخصوص مجموعه‌های بزرگ، رکودی از سوی کارگران به وجود بیاورند. کارگران ما در طول این سالها همیشه مقاومت کرده‌اند، همیشه با بصیرت، دست دشمن را رد کرده‌اند. اینها خیلی مهم است.