All deleted tweets from politicians

در اساسنامه کمیته ملی پاراالمپیک جایگاه و سهم زنان در سیاستگذاری و تصمیم گیری در موقعیتهای مختلف دیده شده. پادـ امروز در راستای احترام و عمل به حقوق شهروندی ورزشکاران معلول و جانباز، اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک در هیات دولت تصویب شد dolat.ir

◽ امروز صبح در #تبريزجلسه مشترک ستاد ملی سیاستگذاری و ستاد برنامه ریزی و اجرایی استانی #تبريز2018برگزار شد . https://t.co/qRJXOJe1yG

◽ امروز صبح در تبريز،جلسه مشترک ستاد ملی سیاستگذاری و ستاد برنامه ریزی و اجرایی استانی "تبريز 2018برگزار شد . https://t.co/M8BYAcOW65