All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: پاسخ محکم مجلس و دولت به خشونت علیه زنان : کلیات طرح «تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان» با حمایت کامل دولت و ر…

RT @ebtekarm_ir: پاسخ محکم مجلس و دولت به خشونت علیه زنان : کلیات طرح «تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان» با حمایت کامل دولت و ر…

RT @ebtekarm_ir: پاسخ محکم مجلس و دولت به خشونت علیه زنان : کلیات طرح «تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان» با حمایت کامل دولت و ر…

RT @ebtekarm_ir: پاسخ محکم مجلس و دولت به خشونت علیه زنان : کلیات طرح «تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان» با حمایت کامل دولت و ر…

RT @ebtekarm_ir: پاسخ محکم مجلس و دولت به خشونت علیه زنان : کلیات طرح «تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان» با حمایت کامل دولت و ر…

همراه با همه آنها که خود را در غم آسیب دیدگان شریک می دانند برای خانواده های مصیبت زده صبر و اجر می طلبیم و برای همه امدادگران و نیروهائی که از مرکز و شهرها و استانهای هم جوار به یاری مردم غیور #کرمانشاهان شتافتند نصرت و توفیق خدمت آرزو می کنیم. #زلزله_کرمانشاه