All deleted tweets from politicians

לצרוח.זה מה שרוצים לעשות כשצופים בדקלה חסדאי ובנותיה שבועיים וחצי אחרי הרצח הנורא והמיותר של אופיר,אבל המשפחה. מחייכים לרגע כשרואים את המתנדבים ויודעים כמה ליבו של עם ישראל רחב. אבל איך איך קורה דבר כזה לעזאזל. @NewsChannelIL @danawt