All deleted tweets from politicians

RT @MTCCPlc: ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ 5 ޕަސެންޓް ވަނީ ނިމިފައި. އަދި ރަންވޭގެ ސަބްގްރޭޑް މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް 16 ޖެނުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ފަށާފައި. https://t.co/4eYYICKXXr

Hassantay (unknown) retweeted @MTCCPlc :

RT @MTCCPlc: ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ 5 ޕަސެންޓް ވަނީ ނިމިފައި. އަދި ރަންވޭގެ ސަބްގްރޭޑް މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް 16 ޖެނުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ފަށާފައި. https://t.co/4eYYICKXXr

RT @NiyaOtey: ރައީސް ޔާމީން ބާރުމިނެއްގައި ރާއްޖެއަށް ގެނެސްދީފައި ވަނީ ފަސާދަ އާއި ކަރަޕްސަން. ވައްކަމާއި އަނިޔާވެރިކަން ތާރީޚް ދެކިފައި ނުވާފަދަ ައނދިރި ވެރިކަމެއް: ޑރ. ޖަމީލު https://t.co/uADp0BMIBn

RT @rdc_mv: އދ.މާމިގިލި މަގުހެދުމަށް ޕްރީކާސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެގްރިގޭޓް އަދި ހިލަވެލި މިއަދު ވަނީ ރަށަށް ގެންގޮސްފައި. #ޓީމްއާރުޑީސީ https://t.co/dkPpBi3p8l

RT @raajjemv: RT @raajjemv: މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާލާފައި ވަނީ މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު raajje.mv/92062

RT @cscmaldives: ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ އުސޫލަށް 1 ޖަނަވަރީ 2020 އިން ފެށިގެން ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި! ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އިދާރާތަކުގެ އެޗް.އާރު. މުވައްޒަފުން ނަން ހުށަހަޅުއްވާނީ ގޫގުލް ލިންކް shorturl.at/amH23 މެދުވެރިކޮށް. https://t.co/bJ89iAV1y2

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު ފަސޭހަކަމާއެކު ބަލާލެވޭނެ ގޮތް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖެހފަ. pfr.finance.gov.mv

Hassantay (unknown) retweeted @TeamFenaka :

RT @TeamFenaka: ހއ. އުތީމުގެ އިންޖީނުގެ އެކަހެރި ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ 50% މިހާރު ވަނީ ފުރިހަމަ ކުރެވިފައެވެ. މިމަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފަިއިވަނީ 9 ފެބުރުވަރީ 2019 ގައެވެ. 973 މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ މިރަށުގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރެވޭ އިންޖީނުގޭގެ ސަބަބުން- (1/2) https://t.co/OW1xoPBWCs

RT @TeamFenaka: ހއ. އުތީމުގެ އިންޖީނުގެ އެކަހެރި ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ 50% މިހާރު ވަނީ ފުރިހަމަ ކުރެވިފައެވެ. މިމަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފަިއިވަނީ 9 ފެބުރުވަރީ 2019 ގައެވެ. 973 މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ މިރަށުގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރެވޭ އިންޖީނުގޭގެ ސަބަބުން- (1/2) https://t.co/OW1xoPBWCs

RT @feshunonline: RT @feshunonline: އ.ދ.ގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހޭދަކޮށްފައި ވަނީ ކާމިޔާބު އަހަރުތަކެއް – ރައީސް ޞާލިޙް feshun.mv/91478