All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: امروز جایزه پروفسور #مریم_میرزاخانی، در #جشنواره_زن_در_علم به ۱۸ زن برجسته ایرانی در هفت رشته علمی براساس داوری، اعطا شد. با توجه به موقعیت علمی زنان ایرانی لازم است حضورشان در مدیریت آموزش عالی افزایش یابد. منتطر انتصابات شایسته در وزارت علوم هستیم. isna.ir/news/980202004… https://t.co/PLUiI14NmR

RT @ebtekarm_ir: امروز جایزه پروفسور #مریم_میرزاخانی، در #جشنواره_زن_در_علم به ۱۸ زن برجسته ایرانی در هفت رشته علمی براساس داوری، اعطا شد. با توجه به موقعیت علمی زنان ایرانی لازم است حضورشان در مدیریت آموزش عالی افزایش یابد. منتطر انتصابات شایسته در وزارت علوم هستیم. isna.ir/news/980202004… https://t.co/PLUiI14NmR

RT @ebtekarm_ir: امروز جایزه پروفسور #مریم_میرزاخانی، در #جشنواره_زن_در_علم به ۱۸ زن برجسته ایرانی در هفت رشته علمی براساس داوری، اعطا شد. با توجه به موقعیت علمی زنان ایرانی لازم است حضورشان در مدیریت آموزش عالی افزایش یابد. منتطر انتصابات شایسته در وزارت علوم هستیم. isna.ir/news/980202004… https://t.co/PLUiI14NmR

RT @ebtekarm_ir: امروز جایزه پروفسور #مریم_میرزاخانی، در #جشنواره_زن_در_علم به ۱۸ زن برجسته ایرانی در هفت رشته علمی براساس داوری، اعطا شد. با توجه به موقعیت علمی زنان ایرانی لازم است حضورشان در مدیریت آموزش عالی افزایش یابد. منتطر انتصابات شایسته در وزارت علوم هستیم. isna.ir/news/980202004… https://t.co/PLUiI14NmR

RT @ebtekarm_ir: الان آمدیم. از ساعت هفت تا ۱۱/۵ شب در بند زنان زندان شهید کچویی کرج بودیم. بهمراه دادستان به درخواستهای بسیاری از زندانیان رسیدگی شد.برخی میگفتند باورمان نمیشه شما امدید یکی یکی صحبت ما را بشنوید...

RT @ebtekarm_ir: الان آمدیم. از ساعت هفت تا ۱۱/۵ شب در بند زنان زندان شهید کچویی کرج بودیم. بهمراه دادستان به درخواستهای بسیاری از زندانیان رسیدگی شد.برخی میگفتند باورمان نمیشه شما امدید یکی یکی صحبت ما را بشنوید...

RT @ebtekarm_ir: الان آمدیم. از ساعت هفت تا ۱۱/۵ شب در بند زنان زندان شهید کچویی کرج بودیم. بهمراه دادستان به درخواستهای بسیاری از زندانیان رسیدگی شد.برخی میگفتند باورمان نمیشه شما امدید یکی یکی صحبت ما را بشنوید...

RT @ebtekarm_ir: الان آمدیم. از ساعت هفت تا ۱۱/۵ شب در بند زنان زندان شهید کچویی کرج بودیم. بهمراه دادستان به درخواستهای بسیاری از زندانیان رسیدگی شد.برخی میگفتند باورمان نمیشه شما امدید یکی یکی صحبت ما را بشنوید...

الان آمدیم. از ساعت هفت تا ۱۱/۵ شب در زندان شهید کچویی کرج بودیم. بهمراه دادستان به درخواستهای بسیاری از زندانیان رسیدگی شد.برخی میگفتند باورمان نمیشه شما امدید یکی یکی صحبت ما را بشنوید...

RT @shahrvand_paper: RT @shahrvand_paper: جهانگیری :باید به مدیرانی که در دوران جنگ گاه تنها با سالی هفت میلیارد دلار کشور را اداره کردند دستمریزاد گفت https://…