All deleted tweets from politicians

RT @arian1333: این را لطفا آنقدر ریت کنید تا برسد به دست خواهرش و دخترش و فامیل های زنش و خود زنش ... بیچاره ملتی که تا حالا شما ها نشناخت…