All deleted tweets from politicians

RT @TadbirMedia: . 📢 با تاكيد وزير رفاه موضوع كودک آزاری در دستور كار كميته های تخصصی شوراي عالی رفاه قرار گرفت… instagram.com/p/BYqNr2BFTni/

RT @IranNewspaper: @H_Hajipour60 @safarisajad جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، در مورد خسارات زلزله در استان کرمانشاه: از وزير راه و شه…