All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: این روزها روز های ازدواج و فصل هم فصل جشن های عقد و عروسی است. به همه زوج هایی که به هم می رسند تبریک میگم. این عروسی شاد…

RT @ebtekarm_ir: این روزها روز های ازدواج و فصل هم فصل جشن های عقد و عروسی است. به همه زوج هایی که به هم می رسند تبریک میگم. این عروسی شاد…

RT @ebtekarm_ir: این روزها روز های ازدواج و فصل هم فصل جشن های عقد و عروسی است. به همه زوج هایی که به هم می رسند تبریک میگم. این عروسی شاد…