All deleted tweets from politicians

الان آمدیم. از ساعت هفت تا ۱۱/۵ شب در زندان شهید کچویی کرج بودیم. بهمراه دادستان به درخواستهای بسیاری از زندانیان رسیدگی شد.برخی میگفتند باورمان نمیشه شما امدید یکی یکی صحبت ما را بشنوید...

RT @shahrvand_paper: RT @shahrvand_paper: جهانگیری :باید به مدیرانی که در دوران جنگ گاه تنها با سالی هفت میلیارد دلار کشور را اداره کردند دستمریزاد گفت https://…