All deleted tweets from politicians

הצעת החוק להצבת מצלמות במוסדות של גילאי לידה עד 3 תעלה לוועדת שרים ותאושר ותבוא להצבעה טרומית בכנסת. זה לאחר הסכמות בין שר הרווחה, משרד המשפטים והיועמש לביני. אני ברכת על השותפות