All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: امروز سالگرد مرحوم پدرم دکتر تقی ابتکار است. مردی که برای بسیاری از دانشجویان این سرزمین معلمی کرد،از سوی تشکلها به پدر محیط زیست و در بین ایتام به بابا تقی مشهور بود. مردی که با انتخاب های بزرگ و آینده نگری جسورانه خدماتی مانند اموزشهای علمی کاربردی و فنآوری نانو را ماندگار کرد. https://t.co/sNsBlHMZPs

RT @ebtekarm_ir: امروز سالگرد مرحوم پدرم دکتر تقی ابتکار است. مردی که برای بسیاری از دانشجویان این سرزمین معلمی کرد،از سوی تشکلها به پدر محیط زیست و در بین ایتام به بابا تقی مشهور بود. مردی که با انتخاب های بزرگ و آینده نگری جسورانه خدماتی مانند اموزشهای علمی کاربردی و فنآوری نانو را ماندگار کرد. https://t.co/sNsBlHMZPs