All deleted tweets from politicians

RT @HamillHimself: لطفاً از این واقعیت غافل شوید که من یک ممنوعیت مسافرت برای شما ایجاد کردم و تهدید کرده ام که سایت های فرهنگی شما را بمبا…

RT @khamenei_video: من هر شب شما را به اسم دعا میکنم، ابومهدی... https://t.co/UupoIeIdPD

RT @Khamenei_fa: میبینید سراسر عراق هیجان ضدآمریکایی چقدر است؟ باز آن جناب توییت کرده که مااین را از چشم ایران می‌بینیم. شما غلط میکنید! ای…

RT @Khamenei_fa: میبینید سراسر عراق هیجان ضدآمریکایی چقدر است؟ باز آن جناب توییت کرده که مااین را از چشم ایران می‌بینیم. شما غلط میکنید! ای…

RT @Khamenei_fa: میبینید سراسر عراق هیجان ضدآمریکایی چقدر است؟ باز آن جناب توییت کرده که مااین را از چشم ایران می‌بینیم. شما غلط میکنید! ای…

RT @Khamenei_fa: میبینید سراسر عراق هیجان ضدآمریکایی چقدر است؟ باز آن جناب توییت کرده که مااین را از چشم ایران می‌بینیم. شما غلط میکنید! ای…

RT @Khamenei_fa: میبینید سراسر عراق هیجان ضدآمریکایی چقدر است؟ باز آن جناب توییت کرده که مااین را از چشم ایران می‌بینیم. شما غلط میکنید! ای…

RT @ebtekarm_ir: دکتر مسعود سلیمانی استاد دانشگاه تربیت مدرس بعد از ماهها بازداشت در امریکا آزاد شد. ممنون از زحمات شما آقای ظریف و ممنون…

RT @ebtekarm_ir: دکتر مسعود سلیمانی استاد دانشگاه تربیت مدرس بعد از ماهها بازداشت در امریکا آزاد شد. ممنون از زحمات شما آقای ظریف و ممنون…

RT @Khamenei_fa: یکی از برادران عزیز، گفتند شما صحبت کنید؛ بنده زیاد صحبت میکنم. آن مقداری که من و امثال من صحبت میکنیم اگر نصف آن، کار کنی…