All deleted tweets from politicians

RT @fathihahverey: އަންނި އަށްވެރިކަން ކުރަންނޭގި ވައުދުނުފުއްދު ރައްޔިތުން ފެލެންފެށީމަ ޕޮލިސް ގެ ބޮލަން ބިންދާލާފަ ގާނޫނާ ޚިލާފުއަމުރުކޮށް ޗަރުކޭސް ކުޅެފަ އިސްތިއުފާދިނީ.އިބޫ ވެސް ކަމެއްނުކުރެވި ރައްޔިތުން ހަނާވާތީ ޗަރުކޭސް ނުކުޅެވެސް އިސްތިއުފާދެވޭނެ. މި ފަހަރުވެސް ފުލުހުން ޤާނޫނު. ނަގަހައްޓާނެ. https://t.co/BLR3H3D8PR

RT @JazeeranewsMv: RT @JazeeranewsMv: Natheeja 100, Fayyaz ge ithubaaru ge massala mi dhen kon kameh? jazeeranews.mv/report/8256

RT @JazeeranewsMv: RT @JazeeranewsMv: Dharanyaai Fiscal strategy aa gulhey gothun Raees Vazeerunna mashvaraa kuravvaifi jazeeranews.mv/news/8241

RT @JazeeranewsMv: ބަރަކާތްތެރި އަޟްހާ ޢީދުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން. މި ޢީދުގައި ވެސް އިޖްތިމާޢީ ގައިދުރުކަމަށާއި މާސްކް އެޅުއްވުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާ. https://t.co/Eji3WtCzsH

RT @JazeeranewsMv: ބަރަކާތްތެރި އަޟްހާ ޢީދުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން. މި ޢީދުގައި ވެސް އިޖްތިމާޢީ ގައިދުރުކަމަށާއި މާސްކް އެޅުއްވުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާ. https://t.co/Eji3WtCzsH

RT @JazeeranewsMv: RT @JazeeranewsMv: Raajje ah Morocco in dhey scholarship ge furusathuthah ithuru kohffi jazeeranews.mv/news/8227